Investigació “Escenaris d'avaluació en el context de la pandèmia per COVID-19”. Hi participes?Cada vegada estem més prop del que abans de la pandèmia haguera sigut el final de curs per a milions d'estudiants. Però el COVID-19 està alterant procediments i calendaris en tots els països.


Moltes de les consultes que estem rebent en les últimes setmanes tenen a veure amb aquest tema: com avaluem en aquest escenari imprevist?

Una investigació conjunta d'investigadors de la Universitat de Granada i la Universitat de Màlaga, titulada “Escenaris d'avaluació en el context de la pandèmia per COVID-19”, té com a objectiu principal conèixer quina és l'opinió dels docents de tot el sistema educatiu d'Espanya i d'alguns països de LATAM, en relació amb l'avaluació del tercer trimestre i l'avaluació final del curs 2019-2020.

La investigació consisteix en un senzill qüestionari on-line de caràcter anònim que estarà a la disposició dels professionals interessats a participar des del 2 d'abril de 2020 fins al 9 d'abril de 2020.

Els investigadors responsables, Fernando Trujillo Sáez, Manuel Fernández Navas i Adrián Segura Robles, agraeixen la col·laboració de la comunitat educativa a la investigació.
La pandèmia per COVID-19 ens ha portat a un temps d'excepcionalitat en tots els àmbits de la vida; òbviament, en l'àmbit de la salut però també en l'àmbit social, econòmic i, per descomptat, en l'àmbit educatiu.

El tancament dels centres educatius en tot el territori nacional crea una situació imprevista i mai abans experimentada, en la qual es generen importants qüestions i dubtes de gran importància per al futur imminent del sistema educatiu: podrem seguir amb la docència a distància com si aquesta ocorreguera en una situació normalitzada? Podrem atendre la diversitat com correspon a un sistema educatiu inclusiu? Podrem garantir la igualtat d'oportunitats i, al mateix temps, fer efectiva “la possibilitat que cada alumne o alumna desenvolupe al màxim les seues potencialitats”, tal com indica la nostra llei?

En aquest sentit, hi ha la possibilitat que el curs finalitze sense que els nostres estudiants puguen tornar a les aules i, per tant, sense que puguem realitzar una “avaluació presencial” amb els procediments habituals per a tal fi.

Davant aquesta circumstància, recentment es van donar a conèixer quatre possibles escenaris bàsics per a l'avaluació del tercer trimestre i l'avaluació final del curs 2019-2020. Aquests escenaris pretenen descriure possibles futurs alternatius i analitzar els pros i contres de cadascun d'ells. Aquests escenaris són els següents:

Escenari 1: l'autonomia dels centres. L'Administració corresponent no pren cap decisió relativa a l'avaluació més enllà de mantenir el funcionament de la docència i l'avaluació similar a una situació “normalitzada” del sistema. Per a això s'invoca l'autonomia dels centres de tal forma que siguen aquests els que decidisquen. Assumida l'autonomia dels centres, els docents intenten realitzar una avaluació del treball realitzat durant el temps de confinament sense procedir a cap revisió del currículum (possibilitat explorada en l'escenari 2). Amb la informació obtinguda en aquesta avaluació, els docents realitzen la qualificació del tercer trimestre i l'avaluació final del curs.

Escenari 2: Ajust del currículum. Un segon escenari planteja l'ajust del currículum per a acomodar-lo a la situació de confinament. Ja siga perquè l'Administració corresponent acorda un currículum de mínims o perquè els centres, exercint la seua autonomia, així ho articulen, els docents se centren en aquests objectius mínims per al trimestre que queda i avaluen amb els mitjans que tenen a la seua disposició. Per a això es dissenyen tasques ad hoc per a aquests objectius mínims, que són avaluades amb tot el rang de qualificacions disponible, des de la no superació de les matèries fins a una qualificació d'excel·lent.

Escenari 3: Avaluació positiva condicionada. En aquest escenari, s'acorda atorgar una valoració positiva del curs escolar 2019-2020 a tot l'alumnat sempre que es complisquen unes condicions mínimes, les quals poden estar vinculades amb qüestions com la realització d'unes tasques globals a lliurar al juny. Aquestes tasques s'utilitzarien per a delimitar les qualificacions entre l'aprovat i l'excel·lent. Per a donar coherència a tot el sistema i garantir l'ajust a les peculiaritats de cada centre, les tasques podrien ser definides mínimament per l'Administració corresponent i ajustades pels centres a la realitat del seu alumnat.

Escenari 4: Avaluació positiva sense condicions. Un últim escenari possible seria l'avaluació positiva sense condicions per a tot l'alumnat. Donades les dificultats per a una docència o un aprenentatge normalitzats, especialment per a l'alumnat en situació desfavorida o amb necessitats específiques de suport educatiu, l'Administració corresponent o els centres plantegen una avaluació positiva de l'alumnat al mateix temps que es defineixen plans específics de reforç per al curs 2020-2021. A més, en aquelles situacions en les quals la qualificació siga significativa per a processos posteriors (Batxillerat, per exemple), es podrien articular mecanismes específics basats en dades objectives (qualificació mitjana cursos anteriors o de les dues primeres avaluacions del curs 2019-2021) com un factor per a la qualificació final de l'etapa educativa en qüestió.


Així doncs, la present investigació, titulada “Escenaris d'avaluació en el context de la pandèmia per COVID-19”, és una investigació conjunta d'investigadors de la Universitat de Granada i la Universitat de Màlaga que té com a objectiu principal conèixer quina és l'opinió dels docents de tot el sistema educatiu en relació amb l'avaluació del tercer trimestre i l'avaluació final del curs 2019-2020.


La investigació consisteix en un senzill qüestionari on-line de caràcter anònim que estarà a la disposició dels professionals interessats a participar des del 2 d'abril de 2020 fins al 9 d'abril de 2020. Per descomptat, la participació en aquest estudi és totalment voluntària i les respostes que es proporcionen al qüestionari són completament anònimes, per la qual cosa no es disposarà de cap dada que puga identificar-lo/la. En qualsevol cas, la informació es tractarà d'acord amb els codis ètics propis de les institucions a les quals pertanyen els investigadors i la normativa vigent en relació amb la protecció de dades personals, especialment la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals. Si té alguna pregunta sobre aquest projecte d'investigació, pot consultar en qualsevol moment a qualsevol dels tres investigadors responsables del seu disseny i desenvolupament:

Fernando Trujillo Sáez: ftsaez@ugr.es
Manuel Fernández Navas: mfernandez1@uma.es
Adrián Segura Robles: adrianseg@ugr.es

Si vostè respon a les qüestions que se li proposen a continuació, s'entén de manera tàcita que ha comprès l'objectiu del present estudi, que ha pogut preguntar i aclarir els dubtes que se li hagueren plantejat inicialment i que accepta participar en l'estudi.

Els investigadors li agraeixen la seua valuosa participació en el present estudi així com la seua sinceritat i reflexió davant les preguntes que se li proposen.

Accés al qüestionari per a Espanya. [Clica]
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -

Comentaris