Competència lingüística VS competència comunicativa: la gramàtica a 1r de Bat (I)

Prenc el títol d'una diapositiva trobada en la fantàstica presentació de Felipe Zayas, "Si la gramática (no) fuera inútil", que va compartir recentment al seu blog. Felipe primfila amb la tasca que s'ha de desplegar en la classe de llengua i en aquest darrer treball seu trobem una síntesi molt esclaridora, almenys per als que anem més enllà de l'anàlisi morfosintàctica, sobre quina classe de gramàtica presentar i com abordar-la. Els dies pròxims haurem d'explicar-nos al Departament de Valencià els exercicis de "gramàtica" que hem fet a 1r de Batxillerat: és clar que ja coneixem i treballem amb la Gramàtica textual per a la competència discursiva (adequació, coherència, cohesió...) des de fa anys. Conceptes a banda, la qüestió principal serà amb quines activitats ens acostem als gèneres textuals i aprofundim en la cohesió, propietat més desconeguda o menys practicada a classe si no és des de l'abordatge teòric. Com que em trobe fent una petita memòria de les pràctiques, vull traure-la aviat al blog, no sense fer-hi abans una introducció, la que segueix. El material que reutilitze procedeix totalment de l'esmentada presentació de Zayas, amb el qual vull sintetitzar els principis i la metodologia que ens han de moure per a treballar a classe la competència comunicativa recolzada en la Gramàtica (textual). Demane disculpes perquè el text següent és fragmentari i probablement sincopat, però trobe que en prendré peu per a un nou post basat en les nostres activitats gramaticals a Batxillerat.

Felipe Zayas explica que per a ensenyar a pensar la gramàtica cal:
 1. Basar l’aprenentatge gramatical en la reflexió suscitada per la lectura i pels problemes que sorgeixen en l’expressió oral i escrita.
 2. Dirigir la reflexió cap als mecanismes lingüístics que els alumnes ja han adquirit i elaborar les nocions gramaticals a partir de l’observació d’aquests mecanismes.
 3. Acostumar l’alumne a manejar certs termes gramaticals, no mitjançant definicions, sinó com a denominacions, és a dir, usant els noms de les categories gramaticals quan s’observen les seues funcions en contextos concrets.
 4. Presentar els programes escolars de forma cíclica, de manera que els aprenentatges es vagen completant i sistematitzant progressivament.
Les activitats gramaticals consistiran a fer conscient allò inconscient; afavoriran el desenvolupament de la competència lingüística en els aspectes no adquirits; hauran de basar-se en la comprensió d’una infinitud d’expressions lingüístiques a partir d’unes poques regles.
Les activitats gramaticals tenen una doble finalitat: practicar amb els mecanismes de la llengua a fi de perfeccionar-los i adquirir-ne les estructures i, en segon lloc, aprendre a agafar la llengua com a objecte d’observació de manera que les pràctiques verbals esdevinguen usos conscients progressivament.
Els aprenentatges amb la llengua es basen en les activitats següents amb el llenguatge: reconéixer, comparar, relacionar, classificar, inserir, suprimir, substituir, segmentar, recompondre, canviar d’ordre, ampliar, reduir, compondre, etc.
Tipus d’activitats segons la focalització:
 1. En el marc de l’oració.
 2. Construcció d’enunciats cada vegada més complexos mitjançant la coordinació i la inserció d’unes oracions en les altres.
 3. Relació entre oracions: ús de nexes.
 4. Enunciats i enunciació.
Aportacions fonamentals de la lingüística del text per a l’ensenyament de la llengua:

 1. Treballs sobre la diversitat dels discursos (conceptes d’acte de parla, de funcions del llenguatge, de registres; estudis sobre tipologies textuals...).
 2. Teories de l’enunciació (estudis centrats en l’ancoratge del text amb el context de l’enunciació i en les marques enunciatives -impersonalitat i modalització-).
 3. Treballs centrats en les seqüències elementals del discurs (formes prototípiques d’organització del contingut segons l’acció comunicativa que es realitze) i en les formes de progressió de la informació en el text o progressió temàtica.
 4. Treballs sobre els procediments de cohesió: procediments gramaticals i lèxics que contribueixen a construir un text coherent.

La selecció dels aprenentatges gramaticals provenen de les marques lingüístiques situades en els plans de textualitat, com veieu a la diapositiva capturada de la presentació de Zayas:
Captura de pantalla de: http://slidesha.re/13lWLrG
Per concloure, la darrera diapositiva ens presenta quatre tipus d'activitats per a desenvolupar una seqüència de treball amb la gramàtica.

Captura de pantalla de: http://slidesha.re/13lWLrG
Amb aquestes idees podríem començar a dissenyar a classe les nostres pròpies seqüències gramaticals en qualsevol nivell, ben diferents, de segur, a les que apareixen en la majoria dels llibres de text. 

Comentaris